Rehna R Rank - 735
Adarsh Rajendran Rank - 739
Abdul Raheem A Rank - 755
Naseem Abdul Kader Rank - 781
Sreedevi S Rank - 804
Mohammed Shabeer K Rank - 805
Arun Kumar P S Rank - 856
Dr. Sabari Raj Rank - 867
Shuhaib T Rank - 885
Muhammed Haneef Rank - 898
Anil Raj R Rank - 956
Anu Vivek Rank - 980
Athira Thambi Rank - 990
Mithosh Raghavan P Rank - 1051
Ann Mary George
Arya Sree T
Anand O Rank - 33
Elambahavath K Rank 117
Jeeva Maria Joy Rank 147
Viswanadh. R Rank 181
Asif Yusuf Rank 215
Bhavya Rank 296
Sreya A.S. Rank 299
Rahul .P Rank 358
Anna Sosa Thomas Rank 389
Subhaga Ann Varghese Rank 472
E.Padmaraj Rank 460
Vishnu Prasadh Rank 506
Ibson Shah .I Rank 575
Sidharth K Varma Rank 584
Sunil George Rank 587
Gayathri.M Rank 642
Vivek Johnson Rank 751
Jayakanth C.V Rank 753
Vaishak P R Rank 844
Midhun V. Somaraj Rank 1015
Dr. Renu Raj IAS 2015
Rachel Kurian Modayil IRS 2015
Sri Geromic George IAS 2015
Vishnu Chandran B. IAS 2015
Sarayu K.M. IAS 2015
Kamal Kishore IAS 2015
Saju Vaheed IAS 2015
Reny Wilfred IAS 2015
Roshni Thomas IFS 2015
Bhavika Mangalandan IFS 2015
Simi Mariam George IPS 2015
Deepa Sathyam IPS 2015
Reghu M IRS 2015
Farah Zachariah IRS 2015