Anand O Rank - 33
Elambahavath K Rank 117
Jeeva Maria Joy Rank 147
Viswanadh. R Rank 181
Asif Yusuf Rank 215
Bhavya Rank 296
Sreya A.S. Rank 299
Rahul .P Rank 358
Anna Sosa Thomas Rank 389
Subhaga Ann Varghese Rank 472
E.Padmaraj Rank 460
Vishnu Prasadh Rank 506
Ibson Shah .I Rank 575
Sidharth K Varma Rank 584
Sunil George Rank 587
Gayathri.M Rank 642
Vivek Johnson Rank 751
Jayakanth C.V Rank 753
Vaishak P R Rank 844
Midhun V. Somaraj Rank 1015